Chairman Xu Kaicheng meets with Mr. Li Jia, the secretary of the CPC Zhuhai Municipal Committee

05/08/2013